0
0,00 
  • Pusty koszyk

    Nie masz produktów w koszyku

I Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Sweet Home Baby, pod adresem internetowym www.sweethomebaby.pl, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów z nabywcami, za pośrednictwem sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.

II Informacje o Sklepie internetowym

2.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.sweethomebabypl jest własnością Anny Nieznańskiej prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SWEET HOME ANNA NIEZNAŃSKA, z siedzibą w MŁAWIE, ulica STARY RYNEK 14, posiadający numer NIP 5691854048 zwanej dalej „Sprzedawcą”.
2.2 Dane Sklepu:
Rachunek bankowy: bzwbk 52 1090 2590 0000 0001 3363 9356

 

Dane korespondencyjne Sklepu:
sweethomebaby.pl

Sweet home Anna Nieznańska
ul. Stary Rynek  14
06-500 Mława
e-mail: kontakt@sweethomebaby.pl
telefon kontaktowy: +48 509 262 112

 

III Słowniczek
Przedstawione poniżej terminy mają w Regulaminie znaczenie nadane im poniżej:
„Nabywca” – oznacza klienta sklepu, tj. osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zawarcia umowy sprzedaży towarów ze Sprzedającym w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, to jest w celu zaspokojenia potrzeb własnych;
„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego „Sweet Home Baby” będącego własnością Sprzedawcy;
„Sprzedawca” – ma znaczenie określone w punkcie 1.1;
„Sklep” – oznacza sklep internetowy „sweet home” będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem www.sweethomebaby.pl prowadzący sprzedaż towarów na rzecz Nabywców.

IV Oferta Sklepu
4.1 Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z danymi adresowymi oraz dokonanie płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4.2 Nazwy producentów i marki stanowią prawa własności intelektualnej ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Prezentowane produkty i informacje o nich, w tym cenniki, zdjęcia i wizerunki towarów nie stanowią reklamy ani oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są jedynie informacją handlową o towarach i mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego.
4.3 Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlega stałej aktualizacji.
4.4 Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.

V Ceny towarów
5.1 Ceny towarów w Sklepie wyrażone są w złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
5.2 Ceny towarów nie uwzględniają kosztów wysyłki, które są kalkulowane i podane do wiadomości Nabywcy przez finalnym zatwierdzeniem zamówienia przez Nabywcę.
5.3 Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca w momencie złożenia przez Nabywcę zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w cenniku Sklepu, co nie może wpływać na już złożone zamówienia.

VI Zawarcie umowy i realizacja zamówienia
6.1 Proces złożenia zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „do koszyka” przy wybranym towarze. Nabywca, po ostatecznym wyborze towarów, które zamierza nabyć, klika przycisk „zamawiam”. Następnie Nabywca jest proszony o podanie adresu e-mail, wybór sposobu dostawy oraz rodzaju płatności. Po wypełnieniu niezbędnych informacji Nabywca klika przycisk „przejdź dalej”. Nabywca zostaje poproszony o podanie adresu, na który należy dostarczyć zamówione towary.
6.2 Przed finalnym złożeniem zamówienia Nabywca może zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmuje m.in. wyliczenie zamawianych towarów, ich cenę jednostkową oraz łączną, wartość ewentualnych rabatów oraz koszty dostawy. Po wypełnieniu danych potrzebnych do wysyłki zamówionych towarów, Nabywca klika przycisk „złóż zamówienie”.
6.3 Przez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” Nabywca składa Sprzedawcy ofertę nabycia towarów wskazanych w zamówieniu, na warunkach w nim określonych oraz wynikających z Regulaminu („złożenie zamówienia”, „złożone zamówienie”). Zamówienie jest uznawane za ważną i wiążącą ofertę nabycia towarów przez Nabywcę tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sprzedawcy przy wykorzystaniu systemu i mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie”, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedającego.
6.4 Po kliknięciu przycisku „złóż zamówienie”, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres e-mailowy Nabywcy podany w formularzu zamówienia („wiadomość podsumowująca zamówienie”, „podsumowanie zamówienia”). Przesłanie przez Sprzedawcę informacji o szczegółach zamówienia nie stanowi zawarcia umowy, lecz ma na celu wyłącznie poinformowanie Nabywcy, iż zamówienie dotarło do Sklepu.
6.5 Wiadomość podsumowująca zamówienie zawiera również żądanie płatności kwoty (ceny towarów oraz opłat za przesyłkę) wynikającej ze złożonego zamówienia. Nabywca zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.
6.6 Po dokonaniu przez Nabywcę płatności, Sprzedawca informuje Nabywcę e-mailowo o przyjęciu zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Nabywcę wiadomości od Sprzedawcy potwierdzającej przyjęcie złożonego zamówienia do realizacji. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest dostępność produktu w magazynie Sklepu.
6.7 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości (np. podanie nieistniejącego adresu dla dostawy) oraz w razie nieprzestrzegania przez Nabywcę postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, o czym Nabywca zostanie poinformowany e-mailowo.
6.8 Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie następujących danych przez klienta: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu umożliwiający weryfikację złożonego zamówienia.
6.9 Paragon za zamówienie wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Nabywcę towary są skompletowane i gotowe do wysyłki lub odbioru.
6.10 Przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę Nabywca może złożyć korektę zamówienia drogą e-mailową na adres: biuro@sweethomebaby.pl, a dla swej ważności korekta taka musi zostać zaakceptowana e-mailowo przez Sprzedawcę. Nie narusza to praw Nabywcy wynikających z odstąpienia.
6.11 Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep wygeneruje e-mail (w miarę możliwości) z informacją o wysyłce towaru.

VII Wysyłka i dostawa towarów
7.1 Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach, po uprzedniej akceptacji przez Sprzedawcę w formie e-mailowej, możliwa jest dostawa towaru do krajów Unii Europejskiej, wyłącznie poprzez firmę kurierską.
7.2 Dostawa towarów odbywa się, wedle wyboru Nabywcy w złożonym zamówieniu, za pomocą:
a) Poczty Polskiej; albo
b) kuriera; albo
c) paczkomat
d) przez odbiór osobisty po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową
7.3 Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed złożeniem danego zamówienia. Podsumowanie zamówienia zawierające informację o zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą e-mailową, po złożeniu zamówienia, na adres podany w formularzu zamówienia.
7.4 Zwrot nie doręczonej paczki. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu 3 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 7 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania.
7.5 Odmowy przyjęcia paczki. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.
7.6 Koszt odesłania do Sprzedawcy towarów reklamowanych, wymienianych lub zwracanych pokrywa Nabywca, jednak w przypadku zasadnej reklamacji, wymiany, naprawy lub zwrotu pieniędzy za wadliwy towar, Sprzedawca zwraca poniesione przez Nabywcę zasadne koszty przesyłki, po uzgodnieniu z nim szczegółów takiego zwrotu. W pozostałych przypadkach (tj. gdy reklamacja, wymiana lub, zwrot wadliwego towaru będą niezasadne) Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy koszty odesłania towarów pokrywa Nabywca.
7.7 Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sprzedawca wygeneruje (w miarę możliwości) e-mail z informacją o wysyłce towaru.
7.8 Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie przez Nabywcę i Sprzedawcę drogą e-mailową, wg taryfikatora firmy kurierskiej.
7.9 Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.

VIII Czas realizacji zamówienia
8.1 Czas realizacji zamówienia oznacza czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytych starań, by wyniósł on maksymalnie:
a) 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia, w przypadku przesyłek za pobraniem; albo
b) 3 dni robocze od momentu wpłynięcia kwoty należnej za dane zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy.
8.2 Zamówienia dokonane w sobotę lub niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, są realizowane w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
8.3 Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenie realizacji dostaw ze Sklepu na czas określony, wskazany w każdym przypadku z wyprzedzeniem na stronie internetowej www.sweethomebaby.pl. W tak określonym terminie zamówienia nie będą realizowane, a termin realizacji zamówień określony w punkcie 8.1 ulega automatycznemu przedłużeniu i zaczyna biec pierwszego dnia roboczego po upływie wskazanego terminie.

IX Płatność
9.1 Metoda płatności wybierana jest przez Nabywcę odrębnie dla każdego zamówienia.
9.2 Nabywca może dokonać wyboru płatności w ramach składania zamówienia spośród następujących metod płatności:
a) płatność przelew na polskie konto bankowe (przedpłata) prowadzone w bzwbk nr: 52 1090 2590 0000 0001 3363 9356(tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia), lub
b) płatność poprzez bezpieczny system przelewy24.pl
c) płatność przy odbiorze (za pobraniem)
d) płatność przy odbiorze (odbiór osobisty)
9.3 W określonych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności, jednakże w każdy przypadku dostępna będzie metoda płatności przy odbiorze (za pobraniem).
9.4 W przypadku przelewu na polskie konto bankowe (przedpłaty), cała kwota wskazana w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia w Sklepie winna zostać przelana w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w punkcie 6.4 powyżej, na rachunek bankowy Sklepu, wraz z podaniem tytułu przelewu będącym jednocześnie numerem zamówienia. Zapłatę uznaje się za dokonaną w momencie uznania rachunku bankowego Sklepu. W wyżej określonym terminie zamówione towary objęte są rezerwacją.
9.5 W przypadku niedokonania przelewu w wyżej określonym terminie, zamówienie będzie uznawane za niezłożone, a oferta nabycia Nabywcy wygasa, co skutkuje anulowaniem zamówienia i wygaśnięciem rezerwacji.
9.6 Sprzedawca potwierdza otrzymanie zapłaty za zamówienie e-mailowo.
9.7 W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności, jednak do swej ważności konieczne jest zaakceptowanie takiego nowego terminu przez Sprzedawcę drogą e-mailową.

X Możliwość zapisania, wgląd do tekstu umowy
10.1 Niniejszy Regulamin można znaleźć na stronie Sklepu pod adresem www.sweethomebaby/regulamin-zakupow.
10.2 Ponadto za pomocą funkcji dostępnej w przeglądarce internetowej można wydrukować i zapisać Regulamin w formie dokumentu.

XI Odstąpienie od umowy
11.1 Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000, nr 22, poz. 271 ze zmianami), Nabywca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towaru przez Nabywcę.
11.2 Odstępując od umowy Nabywca zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy.
11.3 Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy produkt jest nowy, kompletny z nienaruszonymi metkami, wszywkami. Odstępując od umowy Nabywca zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym.11.4 11.4 Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;ktorych termin realizacji wynosi powyżej 10dni; proporczyki i breloczki z indywidualnym napisem, koce z wełny czesankowej których termin realizacji wynosi 10 dni, wszystkie maskotki zmodyfikowane pod specjalne zamówienie klienta, łapacze snów.
11.5 W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę drogą e-mailową na adres: kontakt@sweethomebaby.pl lub listownie zgodnie z punktem 11.7 poniżej, ze wskazaniem którego zamówienia lub których towarów odstąpienie dotyczy. Do zachowania terminu wskazanego w punkcie 11.1 wystarczy skuteczne wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, przed upływem tego terminu.
11.6 Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniem), w miarę możliwości wraz z wszystkimi metkami i oryginalnymi opakowaniami, w terminie 14 (czternastu) dni od dokonania odstąpienia w sposób wskazany w punkcie 11.1 i 11.4.
11.7 Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć odstąpienie od umowy w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia dostarczenia do Sprzedawcy zwracanego towaru pod warunkiem spełnienia warunków o których mowa w punkcie 11.8 Jeśli wszystkie warunki, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną spełnione z wyłączeniem punktu 11.4, zwrot pieniędzy nastąpi na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.
11.9 Z zastrzeżeniem punktu 11.4 oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres: Sweet home Anna Nieznańska ul. Stary Rynek 14 06-500 Mława, z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”.
11.10 Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
11.11 Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje Nabywcy w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Nabywcy, przed upływem 14 dniowego terminu,
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Nabywcę ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f) dostarczania pracy,
g) usług w zakresie gier hazardowych.

XII Procedury reklamacyjne oraz warunki rękojmi
12.1 Nabywcy, który nabył rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą („Konsument”) przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową (rękojmia konsumencka).
12.2 Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu towaru (produktu), o ile w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego towaru z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.
12.3 W przypadku zamiaru złożenia reklamacji Nabywca powinien złożyć reklamację drogą e-mailową na adres: kontakt@sweethomebaby.pl lub listownie zgodnie z punktem 12.12 poniżej, ze wskazaniem którego zamówienia lub których towarów reklamacja dotyczy.
12.4 Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
12.5 W przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
12.6 Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w powyższym akapicie, nie może żądać naprawy albo wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, przy czym od umowy nie może jednakże odstąpić, gdy niezgodność z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
12.7 Nabywca niebędący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z przepisami art. 556 do 576 kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
12.8 Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji.
12.9 Nabywca powinien odesłać reklamowany towar z dowodem zakupu oraz oświadczeniem dotyczącym reklamacji, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. Brak dowodu zakupu jednak nie stanowi podstawy do odmówienia przyjęcia reklamacji. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
12.10 Koszt dostawy ponosi Nabywca, jednak w przypadku uznania reklamacji koszty dostawy zostaną zwrócone na warunkach opisanych w punkcie 7.4. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar, jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy.
12.11 Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
12.12 Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres Sweet home Anna Nieznańska ul. Stary Rynek 14 06-500 Mława, z dopiskiem „REKLAMACJA”.

XIII Warunki gwarancji
13.1 Sprzedawca nie udziela własnej gwarancji na towary. Część produktów oferowanych w Sklepie posiada gwarancję producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku produktu, na który jego producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Nabywca może dokonać reklamacji towaru posiadającego wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Nabywca reklamuje towar bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Nabywca według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, producenta, dystrybutora, który udzielił gwarancji albo do Sprzedawcy;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu jako Konsumentowi wobec Sprzedawcy, w związku z niezgodnością produktu z jego opisem, przy czym Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji;
c) nie będąc Konsumentem, korzystając z uprawnień przysługujących mu wobec Sprzedawcy w związku z rękojmią uregulowaną przepisami art. 556 do 576 kodeksu cywilnego, przy czym Nabywca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

XIV Ochrona danych osobowych
14.1 Dane osobowe przekazywane Sprzedawcy przez Nabywcę są przetwarzane przez Sprzedawcę (Sweet home Anna Nieznańska, z siedzibą w Mławie, ul. Stray Rynek 14) jako administratora danych osobowych.
14.2 Nabywca składając zamówienie w Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Składając zamówienie w Sklepie, Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez administratora danych osobowych tj. Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zmianami, „Ustawa o ochronie danych osobowych”) w celu:
a) dokonania działań przed zawarciem umowy i zmierzających do realizacji umowy w ramach serwisu internetowego www.sweethomebaby.pl (w tym również Sklepu), w szczególności wyraża zgodę na:
– przekazanie jego danych osobowych firmie partnerskiej współpracującej ze Sprzedającym w zakresie realizacji zamówień, oraz
– przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Nabywcę formy wysyłki towaru,
– przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych na wypadek ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji albo odstąpienia od umowy, oraz
b) jeżeli Nabywca wyrazi na to zgodę (poprzez zaznaczenie takiej opcji przy składaniu zamówienia lub podanie swoich danych przy zapisywaniu się do „newsletter’a” Sklepu), w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Sprzedawcę,
c) dochodzenia roszczeń w związku z umową.
14.3 Dane osobowe nie są udostępniane przez Sprzedawcę innym podmiotom w celach innych niż określone w punkcie 14.2.
14.4 Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
14.5 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Nabywcy przysługuje, m.in., prawo do:
a) uzyskania wyczerpującej o administratorze danych osobowych oraz przetwarzanych danych osobowych,
b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane dotyczące Nabywcy, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące,
e) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
Odpowiednie żądanie powinno być przez Nabywcę skierowane drogą listowną lub e-mailową na adres Sklepu.
14.8 Szczegółowe zasady ochrony i udostępnienia danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu.

XV Postanowienia końcowe
15.1 Regulamin oraz umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlega prawu polskiemu.
15.2 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Nabywcy wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i nie będzie w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca stosować będzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.
15.3 Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Nabywcy wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie.
15.4 Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub część postanowienia jest lub stanie się bezskuteczna, nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień i nie ma wpływu na ważność zawartej umowy sprzedaży. Postanowienie bezskuteczne należy zastąpić odpowiednim postanowieniem prawnie dopuszczalnym, które najlepiej spełnia cel nieważnego postanowienia.
15.5 Nabywca może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed sądem powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Nabywcy albo Sprzedawcy. Sprzedawca może wytoczyć powództwo przeciwko Nabywcy tylko przed sądem powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Nabywcy
15.6 Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywcy, którego złożone zamówienie jest w toku, a zostało złożone w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu.
15.7 Regulamin obowiązuje od dnia 14 grudnia 2014 roku.